Lebelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji      ul. Chopina 29/11A, 20-026 Lublin       81 445 30 54
Aktualności
Slider

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Centrum Arbitrażu i Mediacji podpisał umowę z Gminą Lublin!

Na mocy Umowy o współpracy nasze Centrum będzie prowadziło wspólnie z Gminą Lublin w ramach projektu Konsorcjum CAM działania polegające w szczególności na:

  • promowaniu kultury prawnej opartej na polubownych metodach rozwiązywania sporów oraz podejmowaniu wspólnych wysiłków w zakresie kształtowania świadomości wśród mieszkańców i podmiotów gospodarczych Miasta Lublin oraz wśród organów administracji publicznej i podmiotów publicznych, w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów;

  • budowaniu wizerunku administracji samorządowej jako otwartej i wspierającej mechanizmy polubownego i mediacyjnego rozwiązywania sporów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i Kodeksu postępowania cywilnego;

  • współpracy w tworzeniu sieci mediacyjnej opartej na zaangażowaniu ośrodków naukowych, organów samorządowych, samorządów prawniczych oraz instytucji otoczenia biznesu;

  • stymulowaniu współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie rozwoju sieci Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (alternative dispute resolution) tzw. ADR oraz implementacja instytucji mediacji w podmiotach tworzących Konsorcjum CAM;

  • opracowaniu programów poświęconych rozwojowi ADR i ich promowaniu, a także wspieraniu badań w obszarze mediacji i innych metod ADR;

  • organizacji wspólnych inicjatyw i wydarzeń dotyczących promocji ADR oraz rozwoju strategii w zakresie upowszechnienia metod ADR, w tym zwłaszcza poprzez organizację spotkań, warsztatów, konferencji, debat, paneli dyskusyjnych;

  • podejmowaniu wspólnych inicjatyw w postaci projektów badawczych, a także szkoleń upowszechniających wiedzę i podnoszących kwalifikację w zakresie wykorzystania ADR;

  • współtworzeniu rozwiązań w zakresie wykorzystania ADR przyjaznych dla przedsiębiorców i konsumentów;

  • organizowaniu debat poświęconych kwestii rozwiązywania sporów powstałych w toku współpracy inwestorów z Urzędem Miasta Lublin oraz możliwości korzystania z mediacji i polubownego rozwiązania sporu na gruncie umów zawieranych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy;

  • wspomaganiu negocjacji i mediacji w sytuacji sporów angażujących pomioty funkcjonujące na terenie działania miasta Lublin.

 

 

Ulotka informacyjna

centrum arbitrazu