Lebelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji      ul. Chopina 29/11A, 20-026 Lublin       81 445 30 54
Aktualności
Slider

Studia podyplomowe

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 prowadzone będą na Wydziale prawa, prawa kanonicznego i administracji KUL, przy aktywnym udziale Centrum Arbitrażu i Mediacji STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE MEDIACJI DLA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ I KURATORÓW SĄDOWYCH

W ramach zajęć przewidziana jest forma:

Wykładów:

Mediacja jako forma społecznej readaptacji skazanych i przejaw realizacji zasady sprawiedliwości naprawczej
• Prawne aspekty prowadzenia mediacji w postępowaniu wykonawczym
• Prawne i etyczne aspekty prowadzenia mediacji karnych i w sprawach nieletnich
• Prawne aspekty prowadzenia mediacji w sprawach o wykroczenia
• Mediacje cywilne – aspekty prawne i etyczne – zarys problematyki

Warsztatów:

Modele i struktura mediacji
• Komunikacja w sytuacjach stresowych/impasu
• Psychologia języka, manipulacja, perswazja
• Umiejętności komunikacyjne – pytania, umiejętność aktywnego słuchania, argumentacja
• Budowanie relacji
• Motywowanie stron do poszukiwania rozwiązań
• Diagnoza sprawy przez mediatora
• Trening rozwiązywania konfliktów
• Organizacja i prowadzenie sesji mediacyjnych i spotkań informacyjnych
• Dokumentacja w mediacji, konstruowanie ugód mediacyjnych
• Ugoda mediacyjna na etapie wykonywania kar i innych środków penalnych
• Warsztat z mediacji karnej
• Negocjacje i mediacje w postępowaniu wykonawczym – prowadzenie spotkań z osadzonymi
• Negocjacje i mediacje w postępowaniu wykonawczym – prowadzenie spotkań z osadzonymi
• Mediacje w sprawach wykroczeń
• Mediacje z udziałem nieletnich

Konwersatoriów:

Rola Służby Więziennej i kuratorów sądowych w procesie mediacyjnym
• Współpraca mediatora z organami wymiaru sprawiedliwości i z osobami trzecimi
• RODO w praktyce mediacyjnej

Seminariów

 

Po ukończeniu studiów uczestnik uzyska następujące kompetencje specjalistyczne:

umiejętność samodzielnego planowania i przeprowadzania mediacji w postępowaniach sądowych jak i pozasądowych
• umiejętność odwoływania się do mediacji na etapie wykonywania kary,
• umiejętność dostrzegania korzyści wynikających z mediacji jako narzędzia do pracy ze skazanymi, w tym do wzmocnienia przebiegu resocjalizacji oraz reintegracji osadzonych ze społeczeństwem
• umiejętność diagnozowania merytorycznych podstaw sporu
• umiejętność jednoznacznego i niesprzecznego sporządzenia tekstu ugody
• umiejętność organizacji i prowadzenia sesji mediacyjnych oraz spotkań informacyjnych
• umiejętność rozwiązywania konfliktu i budowania dobrych relacji pomiędzy stronami sporu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

umiejętność analizy konfliktu, rozpoznania przedmiotu sporu oraz stanowisk i oczekiwań stron
• umiejętność diagnozy sporu oraz określenia przeciwwskazań, również prawnych do prowadzenia mediacji
• umiejętność aktualizowania wiedzy z zakresu mediacji oraz zastosowania podstaw prawnych związanych z procedurą mediacji
• znajomość zakresu odpowiedzialności i etyki wynikającej ze sprawowania funkcji mediatora

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

umiejętność motywowania i wspierania stron w poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów
• umiejętność reagowania oraz rozwiązywania problemów w zmiennych i nieprzewidywalnych warunkach
• umiejętność stawiania pytań
• umiejętność aktywnego słuchania i argumentacji
• znajomość technik komunikacji w sytuacjach stresowych oraz impasu
• umiejętność budowania relacji
• poznanie psychologii języka, mechanizmów manipulacji, perswazji
• znajomość technik zarządzania emocjami oraz technik mediacyjnych i negocjacyjnych, prowadzących strony do uzyskania porozumienia końcowego

 

 

KOMPETENCJE W ZAKRESIE AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH:

umiejętność autoprezentacji
• umiejętność prezentacji korzyści wynikających z pozasądowego rozwiązywania sporów prawnych

KOMPETENCJE W ZAKRESIE NEGOCJACJI:

znajomość i umiejętność zastosowania technik i strategii negocjacyjnych
• umiejętność prowadzenia negocjacji prawniczych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

umiejętność współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości i z osobami trzecimi

KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

znajomość zagadnień z obszaru podatków i finansów w zakresie prowadzonej działalności mediacyjnej
• znajomość przepisów RODO w praktyce mediacyjnej

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI:

umiejętność wykorzystania mediacji i negocjacji jako elementu sprawiedliwości naprawczej
• umiejętność kreatywnego myślenia oraz twórczego poszukiwania rozwiązań

KOMPETENCJE ANALITYCZNE:

umiejętność rozpoznawania i definiowania problemów
• umiejętność analizy korzyści związanych z zawarciem ugody

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

Ulotka informacyjna

centrum arbitrazu