Lebelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji      ul. Chopina 29/11A, 20-026 Lublin       81 445 30 54
Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji
Slider

STRONA GŁÓWNA

Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM) funkcjonujące na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, jest jednym z czternastu Centrów, działających w całej Polsce i jedynym w regionie południowo-wschodniej Polski, utworzonym we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach ogólnopolskiego projektu. Jest ono niezależne od jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych, gwarantując pełną bezstronność i neutralność. Centrum jest wiarygodnym partnerem, ułatwiającym wszystkim zainteresowanym przebieg negocjacji i rozwiązywania sporów, przy zachowaniu najwyższych standardów poufności.

 

CAM dba również o profesjonalne podejście partnerów biznesowych do współczesnych potrzeb obrotu gospodarczego, w tym zachowania wzajemnych relacji handlowych i umiejętności dalszej współpracy pomimo zaistnienia sporów. Wzmacnianie więzi handlowych między przedsiębiorcami, w warunkach konfliktu, jest zatem potrzebne nie tylko dla możliwości kontynuowania dalszej współpracy ale również oddziałuje na przyszłych, potencjalnych partnerów biznesowych, budując wizerunek firmy, która może być postrzegana jako solidny i umiejący rozwiązywać sytuacje sporne, partner w interesach. Centrum Arbitrażu i Mediacji oferuje szereg rozwiązań pozwalających na zarządzanie sytuacjami spornymi w celu ich wyeliminowania, obniżając koszty konfliktów i to zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, będące następstwem powstałego sporu.

 

Misją Centrum Arbitrażu i Mediacji jest wspieranie i pomoc przedsiębiorcom w rozwiązywaniu sporów związanych z wszelką ich aktywnością, z wykorzystaniem metod polubownych. Ponadto stworzenie i umożliwienie przedsiębiorcom korzystania z opracowanych w oparciu o międzynarodowe standardy, mechanizmów w zakresie zapobiegania, minimalizowania i rozwiązywania sytuacji spornych, tak aby zmniejszyć ryzyko zaistnienia sporów lub wyeliminować negatywne skutki ich wystąpienia. Centrum Arbitrażu i Mediacji w wykonywaniu swoich funkcji jest świadome obowiązku podjęcia wszelkich wysiłków i starań w celu rozwiązania sporu i zminimalizowania jego skutków.

 

 

lcam logo pion

Ulotka informacyjna

centrum arbitrazu