Lebelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji      ul. Chopina 29/11A, 20-026 Lublin       81 445 30 54
Informacje o projekcie
Slider

Informacje o projekcie

Projekt pt.: „Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji”, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości. Projekt został utworzony na podstawie umowy nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17, na okres 26.03.2018-22.11.2019.

 

Głównym celem projektu jest wdrożenie, w ramach Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, ujednoliconych praktyk i standardów prowadzenia postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych, jak również podniesienie wiedzy i świadomości w zakresie mediacji. Ważnym zadaniem jest także promocja idei mediacji oraz propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów w społeczeństwie.

 

Rezultatem projektu będzie utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania informacją o mediacji, ujednolicenie praktyki prowadzenia postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych, podniesienie kompetencji podmiotów świadczących usługi mediacyjne w sprawach gospodarczych oraz poprawa jakości usług mediacyjnych. W konsekwencji, projekt przyczyni się do wzrostu liczby prowadzonych mediacji oraz ułatwi dostęp do informacji na temat możliwości przystąpienia do mediacji.

 

Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji działa w oparciu o opracowane i wdrożone przez CAM-Koordynatora jednolite standardy funkcjonowania sieci CAM, co pozwala na współdziałanie Lubelskiego CAM w ramach ogólnopolskiej sieci 16 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAM-Koordynator oraz 15 CAM).

 

Grupę docelową projektu stanowią:

  • przedstawiciele sądownictwa, prokuratury i środowiska mediatorów.

Planowane efekty w ramach Lubelskiego CAM: wszczęcie 20 mediacji w sprawach gospodarczych, przeprowadzenie szkoleń dla 80 pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz 40 mediatorów w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych.

lcam logo pion

Ulotka informacyjna

centrum arbitrazu